Disclaimer

Disclaimer voor Achwat.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Achwat.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Achwat.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Achwat.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Achwat.nl.

Geen garantie op juistheid

Achwat.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Achwat.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Positie

Achwat.nl is de ‘Personal Playground’ van eigenaar Chris de Boer en is non-profit. Deze website heeft dan ook geen winstoogmerk; het maken van aansprekende content met een hoge mate van creatieve onafhankelijkheid  staat hier dan ook centraal.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Achwat.nl op deze pagina.